Explorar la SRG SSR cun «Metro»

«Metro» maina da staziun a staziun als temas interessants ed impurtants da savair en e davart la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR. Ins vegn a savair, pertge che la SSR ha bain in'incumbensa publica e n'è tuttina nagin institut dal dretg public. Ins emprenda ad enconuscher la furma d'organisaziun unica da la SSR e vesa tge finamiras che la SSR ha en l'avegnir. «Metro» è in instrument per persunas che han gugent infurmaziuns spertas, ma era per quellas che vulan savair insatge pli precis. «Metro» s'adressescha a novs collavuraturs, ma era «veglias vulps» pon anc scuvrir l'ina u l'autra chaussa davart la SSR. Era persunas che na lavuran betg tar la SSR, èn natiralmain envidadas cordialmain d'emprender ad enconuscher meglier la SSR a maun da «Metro». L'emprima staziun da mintga lingia infurmescha cun in pled davart ils pli impurtants fatgs. La segunda staziun sa profunda gia pli fitg en in tema. En la staziun trais chatt'ins infurmaziuns detagliadas e tgi che clicca sin la quarta staziun arriva a las unitads d'interpresa Radiotelevisione svizzera (RSI), Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), Radio Télévision Suisse (RTS), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) e swissinfo (SWI).

Bun è quai che plascha al public? Gea, però betg mo quai

La SSR sto ademplir autas pretensiuns eticas e qualitativas e fa diever da differents instruments per garantir la qualitad.

Savens discurr'ins da la qualitad e sia impurtanza. Tge è qualitad dentant areguard ils products publicistics da la SSR? La concessiun preschenta a la SSR quatter criteris da qualitad centrals: 

 • Senn da responsabladad – Tge signifitga quai per la SSR?
  Contribuziuns conscientas da la responsabladad vul dir: ils collavuraturs da medias èn conscients da lur incumbensa e dal fatg, ch'ella è impurtanta per ina democrazia che funcziunescha. Els enconuschan la basa legala e respectan normas da l'etica da medias. Els enconuschan il cuntegn da las ovras directivas liantas per els e sa tegnan vi da quellas. Els prendan decisiuns impurtantas pir suenter avair ponderà bain las variantas, era sch'i fa prescha. 
 • Autenticitad – Tge signifitga quai per la SSR?
  La SSR è autentica, sch'ina gronda maioritad che cumpiglia differentas opiniuns accepta ils products ch'ella publitgescha. Ina contribuziun autentica mussa adina il pro ed il contra d'in conflict, contribuescha a la furmaziun da l'opiniun libra e na persequitescha nagins interess zuppads. La SSR daventa autentica cun evitar sbagls en sias contribuziuns. Capitan tuttina sbagls, als conceda ella avertamain ed als rectifitgescha eventualmain. 
 • Relevanza – Tge signifitga quai per la SSR??
  Relevanza vul dir preferir la generalia al privat respectivamain l'aspect social a l'aspect individual e particular. Contribuziuns relevantas sa basan vinavant sin l'actualitad dal tema e sin sia impurtanza politica, economica, culturala e sociala. Era l'approximitad spaziala e culturala al mintgadi dal public po crear relevanza.
 • Professiunalitad schurnalistica – Tge signifitga quai per la SSR?
  La lavur da medias professiunala sa funda sin contribuziuns objectivas. Cun auters pleds: tut ils fatgs e las posiziuns avant maun ston vegnir tratgs en consideraziun e vegnir preschentads a moda correcta ed equilibrada, uschia ch'il public po far in'atgna idea davart il fatg. Collavuraturs da medias enconuschan ils cunfins legals, respectan normas da l'etica da medias e san fitg bain lur mastergn. L'access a la professiunalitad schurnalistica èn la scolaziun ed il perfecziunament.

Per ademplir questas pretensiuns preschenta la SSR standards da qualitad dal cuntegn e da la furma – ils «standards minimals da qualitad da program». Plinavant pon collavuraturs da la SSR s'orientar ad ulteriuras directivas internas ed externas (guardar documents dals proxims stgalims).
La concessiun menziuna era che la SSR na dastga betg mesirar sia acceptanza en emprima lingia a maun da quotas da participaziun al martgà.

Tge chapescha la SSR pia sut «qualitad dal program»?
Per la SSR èn trais puncts da vista impurtants:

 1. Perspectiva da l'incumbensa sociala:
  Quant bain ademplescha la SSR sia incumbensa da concessiun? Ils indicaturs per respunder a questa dumonda dattan d'ina vart las statisticas da program internas da la SSR, da l'autra vart las constataziuns dals cussegls dal public e las analisas da program che l'Ufcom ha incumbensà. 

 2. Perspectiva da las finamiras internas:
  Quant bain ademplescha la SSR sias atgnas directivas, sco lingias directivas, pretensiuns da scolaziun, e.u.v.? Cuntanschain nus las finamiras da nossa strategia d'interpresa e da las strategias parzialas? Indicaturs per ina resposta dattan las statisticas ed ils reportings interns da la SSR. 

 3. Perspectiva dal public:
  Chatta il program accoglientscha tar il public? Indicaturs per ina resposta dattan las quotas e retschertgas regularas.

Tgi che di pia «bun è quai che plascha al public», ha raschun mo per part. Natiralmain è la SSR sco interpresa cun incumbensa publica premurada da cuntanscher in vast public cun ina purschida multifara. La SSR na dastga dentant betg mesirar sia acceptanza en emprima lingia a maun da quotas da participaziun al martgà.